No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

News (ข่าว)
 

มอบทุนม.6 เรียนทันตสาธารณสุข เรียนจบทำงานร.พ.ใกล้บ้าน

คำค้นหา :        
เวลา : 2012-04-05 07:00:51
/ ผู้โพสเนื้อหา : admin


มอบทุนม.6 เรียนทันตสาธารณสุข เรียนจบทำงานร.พ.ใกล้บ้าน


 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดลือกบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555
 
             คุณสมบัติทั่วไป
             1.เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
             2.สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
             3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
             4.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
             5.ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2555 และไม่เป็นภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2521
 
             คุณสมบัติด้านการศึกษา
             1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน(ไม่รับเทียบเท่าปวช. ปวท. และปวส.)
             1.1หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524(ฉบับปรับปรุง 2533)ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิทยาศาสตร์(โครงสร้าง 2) 25 หน่วยการเรียน หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง3) 21 หน่วนการเรียนคณิตศาสตร์(โครงสร้าง 1 )15 หน่วยการเรียน และภาษาอังกฤษ 12 หน่วยการเรียน
             1.2หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
             1.3หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนตามข้อ 1 วงเล็บ 1.1 วงเล็บ หรือวงเล็บ 1.2 สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
             2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 และ GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00
             หลักฐานการสมัคร
             1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3X4 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร และต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน
             2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร พร้อมสำเนาภาพถ่าย และหากสมัครโดยใช้คุณสมบัติบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ที่สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านพร้อมสำเนามาแสดงด้วย
             3.ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสำเนาภาพถ่าย
             4.บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร พร้อมสำเนาภาพถ่าย
             5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
 
 การสมัคร
 สมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้าน
 

ไฟเขียวขยายเวลาทุนเรียนดีวิทย์ พร้อมผลิตแพทย์เพิ่ม
สวทช.ชวนป.ตรีชิงทุนวิจัย
สวทช.ชวนป.ตรีชิงทุนวิจัย
เวลา : 2012-04-10 19:23:34 / อ่านแล้ว ( 1789 )
ปัดฝุ่น กรอ. ลุยต่อกองทุนกู้ยืม เร่งยุบรวม กยศ.
?เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรี?ชิง1ล้านพร้อมทุนเรียนดุริยางคศิลป์ มหิดล
หอการค้าอเมริกันมอบทุนเรียนปริญญาตรี
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา