No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

News (ข่าว)
 

หอการค้าอเมริกันมอบทุนเรียนปริญญาตรี

คำค้นหา :        
เวลา : 2012-04-05 07:02:45
/ ผู้โพสเนื้อหา : admin

หอการค้าอเมริกันมอบทุนเรียนปริญญาตรี


 
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี จำนวนทุนละ 25,000บาท
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะครอบครัวยากจน
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย B ขึ้นไป)
 3.  มีความประพฤติดี
 4.  ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2ขึ้นไป (ในปีการศึกษา 2555)
 5.  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว
 6.  ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 
 หลักฐานประกอบการสมัคร
1.  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พร้อมรูปถ่าย
 
2.  เรียงความภาษาอังกฤษความยาว 1หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนดทั้ง 3หัวข้อ (ระบุในใบสมัครหน้าที่ 4)
 
3.  ส าเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร
 
4.  Transcript (ผลการเรียนถึงภาคการศึกษาล่าสุด)
 
5.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
 
6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
 
7.  จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3ฉบับ (อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่ก ำหนด)
 
8.  เอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
 
-  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้
 
-  พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/ บริษัท/ ห้าง/ ร้าน ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้
 
-  อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการระดับ5ขึ้นไป ลงนามรับรอง
 
9.  หนังสือแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (แบบฟอร์มที่กำหนด)
 
 การสมัครขอรับทุน
1.  Download  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน, หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรม, หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว/ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพอิสระ และหนังสือแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ที่ http://www.kmutt.ac.th หมวดข่าว campus หัวข้อข่าว ?รับสมัครทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย?
 

ไฟเขียวขยายเวลาทุนเรียนดีวิทย์ พร้อมผลิตแพทย์เพิ่ม
สวทช.ชวนป.ตรีชิงทุนวิจัย
สวทช.ชวนป.ตรีชิงทุนวิจัย
เวลา : 2012-04-10 19:23:34 / อ่านแล้ว ( 1789 )
ปัดฝุ่น กรอ. ลุยต่อกองทุนกู้ยืม เร่งยุบรวม กยศ.
?เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรี?ชิง1ล้านพร้อมทุนเรียนดุริยางคศิลป์ มหิดล
หอการค้าอเมริกันมอบทุนเรียนปริญญาตรี
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา