No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

News (ข่าว)
 

ศธ.เปิดรับสมัคร ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบสอง

คำค้นหา :        
เวลา : 2012-04-19 19:52:21
/ ผู้โพสเนื้อหา : admin

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการเปิดรับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบสอง ใน ๖๐๓ อำเภอ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ? ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และเริ่มเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป พร้อมทั้งเพิ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก

สรุปแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (รอบที่ ๒)

. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้รับทุนรัฐบาลจำนวน ๖๐๓ คน ในอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบแรก จำนวน ๗๖ จังหวัด (มีเพียงจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ครบทุกอำเภอ) อ่านรายชื่อ ๖๐๓ อำเภอที่เปิดรับสมัคร ที่นี่ click

๒. คุณสมบัติผู้รับทุน

๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

๒.๒ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร

๒.๓ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ม.๖ หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ

๒.๔ มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๓

๒.๕ มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง

๒.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

๒.๗ ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๓. ประเทศที่จะให้เลือกไปศึกษา

๓.๑ กลุ่มประเทศเดิม ๑๘ ประเทศ ที่นักเรียนทุน รุ่นที่ ๑-๒ ไปศึกษา ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ และประเทศไทย

๓.๒ กลุ่มประเทศใหม่ ทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะพิจารณาประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อน มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

. การรับสมัคร สมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

๕. วิธีการคัดเลือก

๕.๑ สอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และจะนำคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์

๖. การประกาศผล ประกาศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต และเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิทินการดำเนินงาน

๑. ประกาศรับสมัคร ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

๒. รับสมัคร ๒๓ เมษายน ? ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔. สอบข้อเขียน ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

๕. ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับทุน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๖. รายงานตัว ๒ ? ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๗. ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน ๑๖ ? ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๘. เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาวิชาพื้นฐานและทักษะที่จำเป็น ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๙. ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศการคัดเลือก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๒

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

เนื่องจากการดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ายังมีจำนวนผู้สมัครในแต่ละอำเภอ/เขต ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๒ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้

. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๒ หมายถึง ผู้รับทุนรัฐบาล ในอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ จำนวน ๖๐๓ อำเภอ/เขต ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรับทุน

๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

๒.๒ เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร

๒.๓ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ

๒.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๒.๕ มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง

๒.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

๒.๗ ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๓. เงื่อนไขและข้อผูกพันของผู้รับทุน

๓.๑ ผู้รับทุนที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา และทักษะต่างๆ ตามที่โครงการกำหนด

.๒ ผู้รับทุนจะต้องศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือปริญญาใบแรกตามหลักสูตรและระยะเวลาที่สถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้กำหนด

๓.๓ การจัดหาสถานศึกษาในต่างประเทศให้กับผู้รับทุน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

๓.๔ ผู้รับทุนต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาระดับผ่านในทุกชั้นปี หากมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของเอกอัครราชทูตของประเทศที่นักเรียนทุนศึกษาอยู่

๓.๕ กรณีผู้รับทุนที่ศึกษาในต่างประเทศมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลับมาเรียนในประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของเอกอัครราชทูตของประเทศที่นักเรียนทุนศึกษาอยู่ ที่จะพิจารณาให้กลับมาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย หรือให้ยุติการศึกษา ซึ่งจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การเข้าศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ผู้รับทุนพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นลำดับแรก หากจำเป็นต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

๓.๖ ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องรายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศนั้นๆ และเมื่อกลับประเทศไทยให้รายงานตัวที่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

.๗ ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทุนรัฐบาลหรือทุนส่วนตัวในต่างประเทศ ให้รายงานสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบด้วย

๓.๘ ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความประสงค์จะเข้ารับราชการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓)

๔. การรับสมัคร

๔.๑ ผู้ประสงค์จะรับทุนรัฐบาลสามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ www.odos.moe.go.th

๔.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตดำเนินการรับสมัคร ในวันและเวลาราชการตามที่กำหนด

๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ยื่นในวันสมัคร ได้แก่

- ใบสมัคร

- หนังสือรับรองผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายขนาด ๑ x .๕ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ

- เอกสารสำคัญในการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี)

๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

๕.๑ สอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศ ใช้ข้อสอบกลางวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้มีการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วย

๕.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และจะนำคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์

๕.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน กระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ www.moe.go.th และ www.odos.moe.go.th

.ให้ผู้มีสิทธิรับทุนรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สมัคร ตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิรับทุนไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

๕.๕ ถ้าผู้มีสิทธิรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน ไม่สามารถรับทุน หรือปรากฏภายหลังว่าตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หรือมีการตรวจสอบพบเหตุทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิในการรับทุน และจะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปและยังไม่ได้รับทุนอื่นใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

๖. การดำเนินการ

๖.๑ การรับสมัคร ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตเป็นหน่วยดำเนินการ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบของผู้สมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจะได้กำหนดรหัสผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวผู้สอบและส่งให้กับโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้สมัครใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบต่อไป

๖.๒ การสอบข้อเขียน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและเหมาะสมดำเนินการออกข้อสอบข้อเขียน รับ-ส่งข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประมวลผลข้อสอบ และผลการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยประสานการดำเนินการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และส่งผลคะแนนให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนของแต่ละอำเภอ/เขต และแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๖.๓ การรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน ตอบข้อหารือ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการ

. กำหนดการดำเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๑๐/๒๕๕๕

สาระสำคัญ : ประกาศ ศธ. แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (รอบที่ ๒) และการรับสมัคร

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาด้านใด

โอกาสการเข้าถึงทรัพยากร

โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

โอกาสเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เหตุผล โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้คลายความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งรัฐบาลเตรียมจัดทำโครงการต่างๆ เช่น -Smart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน - โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้ - ทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ (๑ อำเภอ ๑ ทุน) โดยจะต้องปรับเกณฑ์เพื่อให้เกิดการกระจายทุนมากขึ้น- กองทุนตั้งตัวได้ โดยจะตั้งกองทุนในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน มีคณะกรรมการคอยกำกับควบคุม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เพราะในมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษามีนักศึกษาที่มีองค์ความรู้ มีนวัตกรรมที่ทันสมัยมากมาย การเป็นนักธุรกิจที่มีฐานความรู้จึงมีความได้เปรียบกว่า สามารถสร้างผู้ประกอบการได้มากกว่า

ประกาศผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2555
ประกาศผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2555
เวลา : 2012-07-09 17:06:53 / อ่านแล้ว ( 4091 )
สพฐ.สั่งยกเลิกผลสอบครูผู้ช่วย 3 เขต
สพฐ.สั่งยกเลิกผลสอบครูผู้ช่วย 3 เขต
เวลา : 2012-07-02 07:59:23 / อ่านแล้ว ( 2494 )
สพฐ.เลื่อนประกาศผลสอบครูผู้ช่วย คาดรู้ผลไม่เกิน 9 ก.ค.นี้

News
ThaiEdu

News
ThaiEdu
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา